【+α1】人称変化のバリエーション(1)

 

---

 

§1 口調上の e

語幹が -t, -d で終わる場合,du, er, ihr 口調上の e を挿入する。

 

 arbeiten 働く

 

 baden 入浴する

  ich   arbeite

  du    arbeitest

  er    arbeitet

  wir  arbeiten

  ihr   arbeitet

  sie   arbeiten

  ich   bade

  du    badest

  er    badet

  wir    baden

  ihr     badet

  sie     baden

 

語幹が -m, -n で終わる場合も同様。

 

 öffnen 開ける

 *厳密には,語幹が「l, r 以外の子音+m または n」で終わる場合。

  ich     öffne

  du     öffnest

  er      öffnet

  wir    öffnen

  ihr     öffnet

  sie     öffnen

 

§2 du -t のみ

語幹が -s, -ß, -x, -z (いずれも [ s ] に近い音) で終わる場合,du では -t のみを付ける。

 

 reisen 旅行する

 

 tanzen 踊る

  ich   reise

  du    reist

  er    reist

  wir  reisen

  ihr   reist

  sie   reisen

  ich   tanze

  du    tanzt

  er    tanzt

  wir    tanzen

  ihr     tanzt

  sie     tanzen

 

§3 -eln 型,-ern 型の動詞

一部の動詞の不定形は,-en でなく -n で終わる。そのうち,-eln 型の動詞では,次のように ich で語幹の e が落ちる。また,-ern 型の動詞でも,口語で e が落ちることがある。

 

 lächeln ほほ笑む

 

 rudern ボートをこぐ

  ich   lächle

  du    lächelst

  er    lächelt

  wir  lächeln

  ihr   lächelt

  sie   lächeln

  ich   rud[e]re

  du    ruderst

  er    rudert

  wir    rudern

  ihr     rudert

  sie     rudern

*ドイツ語では,läch-e-l-e のように弱アクセントの e が連続する場合,しばしば一方が落ちる。

 

§4 不規則動詞

一部の動詞では,du, er で語幹の母音がウムラウトしたり,e i または ie に変わったりする。これらの動詞は,過去形や過去分詞でも不規則に形を変えるため,不規則動詞と呼ばれる (辞書ではふつう見出し語の右に * を付けてある)

 

a ä

 schlafen 眠る

  ich   schlafe

  du    schläfst

  er    schläft

  wir  schlafen

  ihr   schlaft

  sie   schlafen

 

e i / ie

 

 

 sprechen 話す

 

 lesen 読む

  ich   spreche

  du    sprichst

  er    spricht

  wir  sprechen

  ihr   sprecht

  sie   sprechen

 

  ich   lese

  du    liest

  er    liest

  wir  lesen

  ihr   lest

  sie   lesen

 

---

前のページに戻る場合は,ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。